AC-SERVICE

Ackreditering krävs för fullständig AC-service och AC-reparationer

Kontakta oss om din bils AC-system har slutat att fungera eller om effekten inte är optimal. 


AC-systemet behöver ibland service och optimering för bästa funktion. Regelbunden sanering och rengöring behövs också för att avlägsna den bakterieflora som bildas i anläggningen till följd av de kraftiga temperatur- variationerna. Denna sanering erbjuder vi vanligen i samband med byte av kupéluftfiltret. Välkommen att boka tid för fullständig AC-service och optimering av AC-systemet genom oss. 


Ett tips för att undvika onödiga stopp i AC-funktionen är att inte stänga av den, inte ens under vinterhalvåret! 

Kontakta oss

KLIMATSYSTEMET

AC- och ACC-systemen är utvecklade för att ta bort värme. AC-systemen är användarvänliga, slutna system som fungerar på samma sätt som ett kylskåp där köldmedel cirkulerar med hjälp av en kompressor. Med sin smidiga funktion vrids termostaten inne i bilen till önskad temperatur. AC-systemet är ett mer manuellt system där man själv sköter kupéfläktens effekt medan ACC-systemet har automatisk funktion.


AC-SERVICE

AC-systemet behöver service och underhåll då det slutna systemet inte alltid håller helt tätt till följd av varierande klimatförhållanden och ålder. Även nya system kan tappa 5-10% av köldmedlet under ett år. Därför rekommenderar vi på Svensk Bilvård en AC-service en gång om året.

LÄCKAGE

Läckage av köldmedel och störningar i funktionen kan uppstå om AC-systemet inte är påställt året om. För att förhindra att tätningar och packningar i systemet torkar ut måste AC-systemet användas minst en gång i månaden även på vintern. Det finns inga risker med att använda systemet vintertid fastän utetemperaturen ligger under 0-strecket. Det som händer är att kompressorn visserligen arbetar men med betydligt mindre belastning än på sommaren. 

Stora temperaturvariationer, hård belastning, vibrationer, skakningar från motorn och ålder kan leda till läckage så att det tryckutsatta köldmedlet läcker ur AC-systemet. Om mängden köldmedel minskar arbetar kompressorn hårdare och  bilens bränsleförbrukning ökar.


PERIODISKT AC-UNDERHÅLL
Svensk Bilvårds personal har den utbildning och erfarenhet som krävs för att sanera AC-systemet från bakterier, byta kupéluftfiltret och byta drivremmarna medan vi tar hjälp av specialister från en auktoriserad AC-firma för felsök, provtryckning, service och reparationer när AC-systemet slutat att leverera. Detta för att jobbet ska bli rätt och riktigt gjort med garanti. Välkommen!